Posts Tagged ‘مینو حدیدی’

کتابشناسی توصیفی کتاب های کودکان و نوجوانان سال ١٣٧٣

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: فهرست, گروه اولیا و مربیان

از عواملي كه بر رشد و شكوفايي نسل جوان تأثير بسيار دارد، كتابخواني است كه پايه هاي آن از اوان كودكي ريخته مي شود. توجه به كتابهاي كودكان و نوجوانان و تلاش در جهت ارتقاي كمي و كيفي آنها، اين پايه ها را استحكام مي بخشد. كتاب كودك و نوجوان در صحنه نشر ايران از سابقه زيادي برخوردار نيست. چاپ براي كودكان و نوجوانان از حدود دهه ١٣٢٠ شروع شده و از دهه ١٣٣٠ به بعد دوره توليد نسبتاً انبوه آن آغاز است. توجه عميق تر به اين حوزه از نشر و برنامه ريزي فرهنگي براي مسائل جمعيت بسيار جوان كشور از نيازهاي ضروري زمان حاضر است. در اين زمينه، كتابشناسيها در ميان منابع مرجع از اهميت زيادي برخوردار هستند و اطلاعاتي كه از اين منابع به دست مي آيد پژوهشگران را در امر تحقيق ياري مي دهد.