Posts Tagged ‘مینو کریم زاده’

قلب های نارنجی

• تولید شده در سال ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د

ناگهان از ذهن ساده گذشت: نکند دارد به او زنگ می زند آلما گویان از پله ها بالا رفت. در نیمه باز اتاق آلما را باز کرد. کسی توی اتاق نبود. دری که به ایوان باز می شد، باز مانده بود. حس نگران کننده ای او را جلو راند.