Posts Tagged ‘نادر ابراهیمی’

ما از راه دیگر می رویم

• تولید شده در سال ۱۳۵۱ • Category: فیلم کوتاه

كوهنوردي قديمي با دوست خود به كوه مي رود. در اثر ريزش بهمن در كوه درمي ماند و به حال مرگ مي افتد. از يك سو فدراسيون گروهي را براي نجات اين كوهنورد حرفه اي مي فرستد و از سوي ديگر فرزندان همين كوهنورد كه خود كوهنوردان نوجوان و خردسالي هستند. مستقلا حركت مي كنند تا از راهي كه خود و پدرشان مي دانند. به نجات پدر بروند. هر دو گروه تقريبا همزمان مي رسند و پدر را نجات مي دهند.