Posts Tagged ‘نازیتا اربابیان’

رنگ

• تولید شده در سال ۱۳۶۸ • Category: آموزشی, گروه سنی ب, گروه سنی الف

در اين كتاب، كوشش شده است با زباني ساده و تصويري، رنگها با كودكان سخن گويند و آنان را به دنياي وسيع خود راهنمايي كنند.