Posts Tagged ‘نوشته هایی از کودکان فلسطینی’

آرزوهایم فراموش می‌شوند(نوشته هایی از کودکان فلسطینی همراه نقاشی هایی از کودکان ایرانی در حمایت از مقاومت مردم فلسطین)

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: تصویری, گروه سنی ج, گروه سنی د

قصه ادامه دارد و کودکان فلسطینی همچنان دردها و رنج ها و آرزوهای خود را حکایت می‌کنند این کودکان، به رغم همة تلخی‌ها و سختی‌های زندگی خود در سیاهی ستم اشغالگران، همچنان با قلم‌ها و قلم‌ موهای خود سخن می‌گویند و تصویر می‌کشند و راهی به آینده‌های روشن می گشایند. اما کودکان فلسطینی در این راه تنها نیستند، چرا که قلب و قلم کودکان ایرانی را نیز همراه خود دارند. در این کتاب همدلی کودکان ایرانی با مردم فلسطین نیز تصویر شده است.