Posts Tagged ‘پروين سلاجقه’

از این باغ شرقی

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: گروه اولیا و مربیان, مباحث نظري

اثر حاضر با ارائه مجموعه‌اي از نظريه‌ها و ابزارهاي نقد در حوزه نقد ادبي معاصر تلاش دارد تا زمينه‌هايي براي شناسايي نقد شعر كودك و نوجوان فراهم کند. در عرصه نظريه‌ها، مؤلف هم از نظريه‌هاي كلاسيك شرقي و هم نظريه‌هاي معاصر غربي سود مي‌جويد؛ با اين حال ضمن تأكيد بر اهميت و ضرورت شناخت و توجه به نظريه‌ها و ابزارهاي نقد جديد، در به كارگيري ابزارهاي نقد شعر كودك و نوجوانان، دستاورد نظريه‌پردازان و منتقدان فرهنگ و ادب ايراني‌ ـ‌ اسلامي را آسانتر و كارسازتر مي‌يابد.كتاب حاضر با بررسي دقيق بسياري از مجموعه‌‌هاي شعر كودك و نوجوان و تحليل آنها مبتني بر آرايه‌ها و ابزارهاي زيبا‌شناسي سخن پارسي و برجسته كردن نقاط قوت و ضعف آنها مي‌تواند نمونه‌اي درخور براي بحث‌هاي بنيادين و ضروري درباره مباني نظري شعر كودك و نوجوان فراهم نمايد.