Posts Tagged ‘پروین تجوید’

یاد خدا

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: پویانمایی

ترغیب و تشویق كودكان بصورت موزیكال برای ‏خواندن نماز.‏
زیباترین آواز

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: پویانمایی

پسر بچه اي که از صداي زيبايي برخوردار است به دنبال پرنده ها و گلها مي رود تا
قصه پنیرک

• تولید شده در سال ۱۳۷۸ • Category: پویانمایی

يک موش کوچک فکر مي کند که مادرش او را به اندازه خواهرهايش دوست ندارد. او خودش را پنهان مي کند. وقتي او مادرش را نگران و ناراحت مي بينيد، درمي يابد که مادر او را به اندازه خواهرهايش دوست دارد
قصه خاله رعنا و عمه نسا

• تولید شده در سال ۱۳۷۵ • Category: پویانمایی

اله رعنا و عمه نسا دو همسايه هستند كه تنها زندگي مي كنند. هر دوي آنها گربه دارد. يك روز خاله رعنا به خانه عمه نسا مي رود. گربه خاله رعنا بازيگوشي مي كند و... .
فاخته تنها

• تولید شده در سال ۱۳۷۴ • Category: پویانمایی

فاخته اي تنها كه آواز خودش را دوست ندارد. سعي مي كند از آواز ديگران تقليد كند و وقتي بقيه پرندگان او را مسخره مي كنند. او آواز خودش را هم فراموش مي كند. سرانجام با شنيدن صداي فاخته اي ديگر مي فهمد كه صداي خودش از بقيه بهتر است