Posts Tagged ‘پی.جی لینچ’

دعاهای زمینی پدربزرگ

• تولید شده در سال ۱۳۸۲ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د

پدربزرگها و مادربزرگها معمولاً داستانهاي مختلفي براي نوه هاي خود تعريف مي کنند و به بسياري از پرسشهاي آنان درباره زندگي و طبيعت و خدا پاسخ مي دهند. بچه ها هم گاه از روز مي پرسيدند و گاه از شب. گاهي از زندگي مي پرسند و گاهي از مرگ. دراين ميان، پرسشهايي که آنان را از زمين فرا مي برد و به آسمان پيوند مي دهد جايگاه خاصي و نگاه آنها به خودشان، جهان اطراف و خداوند دارد. پاسخ سنجيده بزرگترها به اين پرسشها مي تواند در شناخت بچه ها و حتي در سرنوشت آنها نقش اساسي داشته باشد. نويسنده داناي اين کتاب، با توجه به همين موضوع، پرسش و پاسخ نوه اي را با پدربزرگش در فضاي زنده طبيعت مطرح مي سازد و نشان مي دهد که در اين جهان بزرگ همه چيز سر جاي خود قرار دارد.