Posts Tagged ‘کتابهای مرجع’

فهرست مقالات و نوشته های مربوط به کودکان سال ١٣٦٧

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: فهرست, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و

مجموعه حاضر" فهرست مقالات و نوشته هاي مربوط به كودكان و نوجوانان در مطبوعات ايران" نام دارد كه به منظور كمك به پژوهشگران، محققان، علاقه مندان و دست اندركاران مسائل كودكان و نوجوانان از طرف كتابخانه مرجع كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تهيه و ارائه شده است. اين فهرست با استفاده از شصت و هشت عنوان از روزنامه ها و مجله هاي موجود در زمينه ادبيات و مسائل دنياي كودكان و نوجوانان تهيه شده است. بخشي از كتاب به "مقالات و نوشته هايي درباره كودكان و نوجوانان" اختصاص يافته است و بخش ديگر آن به "مقالات و نوشته هايي براي كودكان و نوجوانان."
فهرست مقالات و نوشته های مربوط به کانون سال ١٣٦٨

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: فهرست, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و

مجموعه حاضر"فهرست مقالات و نوشته هاي مربوط به كودكان و نوجوانان در مطبوعات ايران" نام دارد كه به منظور كمك به پژوهشگران، محققان، علاقه مندان و دست اندركاران مسائل كودكان و نوجوانان از طرف كتابخانه مرجع كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تهيه و ارائه شده است. اين فهرست با استفاده از شصت و هشت عنوان از روزنامه ها و مجله هاي موجود در زمينه ادبيات و مسائل دنياي كودكان و نوجوانان تهيه شده است. بخشي از كتاب به "مقالات و نوشته هايي درباره كودكان و نوجوانان" اختصاص يافته است و بخش ديگر آن به "مقالات و نوشته هايي براي كودكان و نوجوانان."