Posts Tagged ‘گزيده‌اي از آثار شعر و داستان اعضای مراكز آفرينش‌های ادبی’

به همین سادگی (دفترهای ادبی ۱)

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: داستان, شعر, گروه سنی و

دنياي ذهني كودكان و نوجوانان، فارغ از محدوديت‌هايي كه بر دست و پاي ذهن و زبان بزرگسالان قيد و بند مي‌نهد، آنگاه كه به زبان نوشتار درمي‌آيد، آينه‌اي روشن و گويا براي شناخت شخصيت و دنياي پيرامون آنهاست. كتاب حاضر مجموعه‌اي از آثار شعر و داستان اعضاي مراكز آفرينش‌هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است.
ابری درون شعر (دفترهای ادبی ۴)

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: داستان, شعر, گروه سنی و

دنياي ذهني كودكان و نوجوانان، فارغ از محدوديت‌هايي كه بر دست و پاي ذهن و زبان بزرگسالان قيد و بند مي‌نهد، آنگاه كه به زبان نوشتار درمي‌آيد، آينه‌اي روشن و گويا براي شناخت شخصيت و دنياي پيرامون آنهاست. كتاب حاضر مجموعه‌اي از آثار شعر و داستان اعضاي مراكز آفرينش‌هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است، به اين اميد كه نگاه خوانندگان را با اين آينه روشن پيوند دهد.